Umbrella salesmen waiting on the next metro.

Naples Italy 2013