Rainy day-Tokyo, Japan, 2018

Shot in Shibuya, Tokyo, Japan.