Howrah Bridge, Kolkata

Ghats near Howrah Bridge, Kolkata, India